4518 HOUSE

Year : 2021 Location : Quế Võ - TP.Bắc Ninh Area : 280m2
" Điểm nhấn cá nhân trong không gian ở "